โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา (BALA Exhibition 2023) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา (BALA Exhibition 2023)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 235 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา (BALA Exhibition 2023) เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในสถานประกอบการ รวมถึงเป็นเวทีแสดงผลงานของนักศึกษา ที่ได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี รวมไปถึงการจัดกรรมที่บูรณาการกับรายวิชาที่เรียนอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดเยี่ยมชมกิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ได้แก่

 • กิจกรรมการเสวนาเส้นทางอาชีพสู่การเป็นนักบัญชียุค 2023 และ การนำเสนอผลงาน Seminar in Accounting จัดโดย...หลักสูตรการบัญชี
 • กิจกรรม การนำเสนอผลงานวิจัยธุรกิจของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดย...วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
 • กิจกรรม Business English Care and Share จัดโดย...วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • กิจกรรม การนำเสนอผลงาน การจัดสัมมนาทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ ในหัวข้อ" โครงการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการบ้านเหมืองกุง" และการนำเสนอผลการดำเนินโครงการ BBA Creator Dummy Company ในรายวิชาการจำลองธุรกิจ จัดโดย...วิชาเอกการตลาด/CP ALL
 • กิจกรรม Kom Lanna @TaSaLa Chiangmai จัดโดย...วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
 • กิจกรรม เตรียมความพร้อมการพัฒนาโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ จัดโดย...หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • กิจกรรม การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และการเสวนาธุรกิจระหว่างประเทศกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการปรับตัวของผู้ประกอบการและแรงงาน จัดโดย หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • กิจกรรม Tourism and Hospitality Work Shop จัดโดย...หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ
 • กิจกรรม แสดงนิทรรศการผลงานการพัฒนานวัตกรรมทางภาษาโดยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการเสวนาการวิจัยกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การวิจัย เรื่อง ปัญหา ความต้องการและแนวทางพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อหนุนเสริมธุรกิจอาหารริมทางในบริบทการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย...หลักสูตรอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 • กิจกรรม การนำเสนอผลงานในโครงการอาจารย์ได้สอนนักศึกษาได้ฝึก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและชุมชน จัดโดยฝ่ายบริการวิชาการ

ในปีการศึกษา 2565 มีผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณยกย่องนักวิจัยดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ดังนี้

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท ครุธเวโช อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ
 2. อาจารย์นรินทร์ จิวิตัน อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

รางวัลเกียรติคุณนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

 1. นายพรนเรศร์         ชมภูจา           นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 2
 2. นายฐากูร              โพธาวงค์         นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่  ชั้นปีที่ 2
 3. นางสาวซอฟียะห์ บินอับดุลรามัน ปีเตอร์ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 2
 4. นายศุทธา             เตชะสมบูรณ์     นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี(เทียบโอน) ชั้นปีที่ 2
 5. นางสาวพชรกรรณ    กิติยศ             นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี ชั้นปีที่ 3
 6. นางสาวอังศุมาลี      คำปันบุตร        นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี(เทียบโอน) ชั้นปีที่ 1
 7. นายชนพัฒน์          ภักดิ์สันติพงศ์    นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 4
 8. นางสาวณฐพรรณ     ขาวเถิน           นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 4
 9. นายจารุกิต            แก้วมูลเรือง      นักศึกษาหลักสูตรการตลาดและการตลาดดิจิทัล ชั้นปีที่ 1

ณ อาคารบริหารธุรกิจ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา