โลโก้เว็บไซต์ สวส. ยกระดับมาตรฐานสากลด้าน ACP อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ จัด“โครงการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส. ยกระดับมาตรฐานสากลด้าน ACP อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ จัด“โครงการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 เมษายน 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 985 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัด โครงการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Certified Professional (ACP) ” สำหรับอาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ ๒๖ ถึง ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop ๑ อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา เชียงใหม่
   มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง (ผู้อำนวยการ) กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก โครงการพัฒนากำลังคนสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Certified Professional (ACP) ในปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา แก่อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ (เชียงราย ลำปาง น่าน ตาก พิษณุโลก และลำปาง) จำนวน ๑๐๕ License แบ่งเป็น ๓ หลักสูตร ประกอบด้วย ๑. หลักสูตร Adobe Photoshop CC ๒๐๒๑ จำนวน ๔๔ License ๒.หลักสูตร Adobe Illustrator CC ๒๐๒๑ จำนวน ๓๗ License และ๓.หลักสูตร Adobe Premiere Pro CC ๒๐๒๑ จำนวน ๒๔ License
   โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Moodle RMUTL เช่น การใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ การสร้างบทเรียนออนไลน์ การใช้เครื่องมือในการสร้างคลังข้อสอบ การประยุกต์ใช้เครื่องมือ Moodle ในการสร้างคลังข้อสอบ โดยมีนายภรัญยู ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายฯ รวมไปถึงการแบ่งกลุ่มตามหลักสูตร Adobe Certified Professional ที่ผ่านการรับรองฯ เพื่อร่วมกันทดสอบคลังข้อสอบ RMUTL Adobe Certified Professional ที่มีในระบบ ระดมความคิดร่วมวิเคราะห์ข้อสอบให้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้มาตรฐาน ทดสอบข้อสอบ ในคลังข้อสอบ มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์อบรมและทดสอบมาตรฐานโปรแกรม Adobe Certification เพื่อยกระดับสถาบันการศึกษา ในการสร้างมาตรฐานให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ให้มีเครื่องมือเรียนรู้แบบออนไลน์และชุดทดสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานสากล สำหรับใช้เป็นข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต โดยเชิญอาจารย์และบุคลากรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ จาก ๓ หลักสูตรข้างต้น มาร่วมพัฒนาคลังข้อสอบและวางแผนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพื่อยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นแนวทางการพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ที่สอดรับกับการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Academic Credit Bank : Credit Bank) ต่อไป

คลิก...ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : กฤษฎาภรณ์ ทาแก้ว, เวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา