โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2566 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 254 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนำโดย Associate Researcher Jiang Fei, Secretary of the Communist Party Committee, School of Chinese Language and Literature, School of Journalism and Communication พร้อมด้วย Professor Han Ming, Head of the Center for Education and Teaching of International Student, Associate Professor Lv Junwei, Head of the Teaching and Research Section of Linguistics and Applied Linguistics และ Mr. Huang Hailin, Teacher, Office of International Cooperation and Exchanges/College of International Culture and Education โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์จากคณะและวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมในครั้งนี้มีการหารือถึงแนวทางในการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน และแนวทางการจัดทำหลักสูตรร่วม 3+1 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและโท รวมถึงวางแผนการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) ฉบับใหม่เนื่องจากฉบับเดิมหมดอายุแล้ว โดยให้ทาง GXNU ส่งร่าง MOU และ MOA มาเพื่อทำการพิจารณาร่วมกันในลำดับถัดไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา