โลโก้เว็บไซต์ 2023-05-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-05-18

BCG Naga belt road ผลงานวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง นวัตกรรมข้าวเหนียวไทย สู่รางวัลวิจัยระดับโลก
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

          ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และนายมาโนช คุ้มพนาลัยสถิต นักวิจัย จากหน่วยวิจัยและพัฒนาด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (Association of Thai Innovation and Invention Promotion) และ ดร.กัญญณัช    ศิริธัญญา ที่ปรึกษาโครงการ ได้นำ 3 ผลงานนวัตกรรมของกลุ่มนักวิจัยในโครงการ “การยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษต... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณดำเนินงานโครงการวิจัย จากจากหน่วยบริหารจัดการทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ 2566
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณดำเนินงานโครงการวิจัย จากจากหน่วยบริหารจัดการทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ 2566  โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแบบสองทิศทางระหว่างยานยนต์ไฟฟ้าสู่ระบบไฟฟ้าที่มีระบบควบคุมการไหลกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมบนฐานค่าไฟฟ้าแบบเวลาจริงผ่านรูปแบบปัญชีธุรกรรมออนไลน์ โดยมี บริษัท เอ เอส... >> อ่านต่อ


เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรการศึกษา มทร.ล้านนา จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพผลิตภัณฑ์อาหารและยาเจียงซู ประเทศจีน ตั้งสถาบันจิงซื่อ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการแพทย์ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 18  พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดป้าย “สถาบันจิงซื่อ”และลงนามความร่วมมือ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพผลิตภัณฑ์อาหารและยาเจียงซู โดย Mr. จาง เจี้ยน หวา รองผู้อํานวยการวิทยาลัย เพื่อสร้างความร่วมมือในการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนงานวิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งบ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เมธีวิจัยอาวุโส (สกว.)) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กองบรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเ... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนำโดย Associate Researcher Jiang Fei, Secretary of the Communist Party Committee, School of Chinese Language and Literature, School of Journalism and Communication พร้อมด้วย Professor Han Ming, Head of the Center for Education and Teaching of International Student, Associate Professor Lv Junwei, ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา