โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์ข้ามแดน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์ข้ามแดน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตาก (สำนักงานแม่สอด) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตาก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโลจิสติกส์ข้ามแดน มีผู้ประกอบการ แรงงาน คณาจารย์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรม กิจกรรมมีการบรรยายการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การวิเคราะห์ SWOT พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก การวิเคราะห์แนวทางความเป็นไปได้ในการให้พม่าข้ามมาขนถ่ายสินค้าในพื้นที่อำเภอแม่สอด รัศมี 9 กิโลเมตร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นกิจกรรมย่อยโครงการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสสติกส์ข้ามแดนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ภายใต้โครงการหลัก การปฏิรูปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำระดับสากลเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพสมัยใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมต่อทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับการบ่มเพาะและเสริมสร้างสมรรถนะให้เป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะในการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ดีขึ้นต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา