โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา จับมือ บจก.ฮั่นอี้ โกลบอล ร่วมจัดการศึกษาระหว่างประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา จับมือ บจก.ฮั่นอี้ โกลบอล ร่วมจัดการศึกษาระหว่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มิถุนายน 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 257 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างความร่วมมือทางการศึกษาและทางวิชาการ กับ นายภัทรภณ ศิลารักษ์ กรรมการผู้การจัดการ บริษัท ฮั่นอี้ โกลบอลจำกัด ณ ห้องราชรัตน์ อาคารบริหารธุรกิจ 3 มทร.ล้านนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายรวมเป็นสักขีพยาน

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับดังกล่าวฯ  มีวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือ 3 ด้าน อันได้แก่

  1. ความร่วมมือในการบริหารจัดการการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยให้ บริษัท ฮั่นอี้ โกลบอลจำกัด เป็นผู้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  2. จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาว อาทิ อบรมภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เป็นต้น และการอบรมทักษะทางอาชีพด้านอื่น ๆ 
  3. ความร่วมมือประเภทอื่นที่เป็นประโยชน์โดยได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองหน่วยงาน เช่น         ความร่วมมือในการขอรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ทุนจากองค์กรภาครัฐ ทุนจากองค์กรภาคเอกชน หรือ ทุนพัฒนาทักษะจากภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีระยะเวลาในการดำเนินการ ระว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2566 – 6 มิถุนายน 2571 รวมระยะเวลา 5 ปีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา