โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา จัดโครงการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการ สังคม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา จัดโครงการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการ สังคม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มิถุนายน 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 181 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เขียวสวยหอม สภาลมหายใจเชียงใหม่ หน่วยงานภาคีเครือข่ายและกลุ่มผู้ประกอบการ จัดงาน Let’s Go Green Market ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2566 ภายใต้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการ สังคม คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เพื่อส่งเสริมและยกระดับศักยภาพภาคีเครือข่ายด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และเปิดโอกาสสู่การยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและมุ่งสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

          โดยภายในงานมีการจัดการเสวนา “การจัดการพื้นที่สีเขียวกับโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ คุณบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก และกลุ่มจิตอาสารักษ์ดีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา