โลโก้เว็บไซต์ สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุที่นักศึกษาทำกับ มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุที่นักศึกษาทำกับ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 ตุลาคม 2566 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 286 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุที่นักศึกษาทำกับ มทร.ล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
กับทางบริษัท เออร์โกประกันภัย

คุ้มครองนักศึกษาตั้งแต่ วันที่  1 มิถุนายน  2566 ถึง วันที่  1 มิถุนายน  2567

 

1. วงเงินคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
     1.1 ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต  200,000 บาทต่อคน
     1.2 ค่ารักษาพยาบาล  20000 บาท ต่อ อุบัติเหตุ  1 ครั้ง
2. แสดงบัตรก่อนเข้ารับการรักษา
     2.1 บัตรประกันอุบัติเหตุ
     2.2 บัตรประชาชน
3. สถานพยาบาลในเครือ
     3.1 โรงพยาบาล เชียงใหม่ราม 1
     3.2 โรงพยาบาลเทพปัญญา 2
     3.3 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
     3.4 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
     3.5 โรงพยาบาล ราชเวช เชียงใหม่
     3.6 โรงพยาบาล  ลานนา
4. กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือ คลินิกอื่นๆ ที่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ไปก่อน  
ให้มาติดต่อทำเรื่องเบิกได้ ที่  ห้องพยาบาล ชั้น 1  อาคารศึกษาทั่วไป พร้อมเอกสารดังนี้
     4.1 ใบเสร็จ  ตัวจริง
     4.2 ใบรับรองแพทย์  ตัวจริง
     4.3 สำเนาบัตรประชาชน
     4.4 สำเนาบัตรนักศึกษา
     4.5 สำเนาบัตรประกันอุบัติเหตุ
     4.6 สำเนาหน้า  BOOKBANK
5. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   งานพยาบาล มทร.ล้านนา   เบอร์โทร  053-921444  ต่อ 1602
6. หมายเหตุ  หากเจ็บป่วยกะทันหัน หรือ เร่งด่วน กรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่
095-2391354    นางสาวจีราพร  จันต๊ะ  นักวิชาการศึกษา
087-1735970    นายธวัช   จันต๊ะวงค์     หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
061-2684777    พันจ่าเอกอำนาจ  ใจคำฟู    ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

ขั้นตอนในการเคลมประกันอุบัติเหตุ

นักศึกษาและบุคลากร
งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

 

1.ให้นักศึกษาและบุคลากร SCAN QR CODE เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ยกเว้นเลขที่กรมธรรม์และวันที่ ยังไม่ต้องกรอก

2.เอกสารที่ต้องใช้ในการเคลมประกัน

2.1 ใบเคลม (ดาวน์โหลดจาก QR CODE ในขั้นตอนที่ 1)
2.2 ใบเสร็จรับเงิน  ตัวจริง
2.3 ใบรับรองแพทย์   ตัวจริง
2.4  สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.5  สำเนาบัตรประกันอุบัติเหตุ 1 ฉบับ
2.6 สำเนาหน้า BOOK  BANK  1 ฉบัย

หมายเหตุ  เอกสารที่สำเนาต้องเซ็นต์รับรองทุกฉบับ

3. การดำเนินการส่งเอกสารให้กับทางบริษัทประกัน
ทางงานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา จะจัดส่งเอกสารการเบิกเคลมประกัน
ให้กับทางบริษัทประกัน  (ในทุกๆวันศุกร์ของสัปดาห์)

4. การได้รับอนุมัติ

การอนุมัติหรือโอนเงินเข้าบัญชี จะนับตั้งแต่วันที่จัดส่งเอกสาร
ประมาณ  20 วันทำการ ไม่รวมวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ  หากเกินกำหนด 20 วันทำการแล้ว เงินยังไม่เข้าบัญชี ท่านสามารถทักมาสอบถามได้ที่

เพจ FACEBOOK งานประกันอุบัติเหตุ  มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา