โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน นำนักศึกษาปรับปรุงบ้านพัก Home Stay | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน นำนักศึกษาปรับปรุงบ้านพัก Home Stay

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1001 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อาจารย์นินนาท  อ่อนหวาน นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์, ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์ นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่  ปรับปรุงบ้านพัก Home Stay ศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ ภายใต้แผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ พร้อมกันนี้ได้ติดตามหาอัตลักษณ์ของที่ระลึกกลุ่มท่องเที่ยวบ้านนาโต่ ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การท่องเที่ยวบ้านนาโต่ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา