โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชาสัมพันธ์ ITAP ต่อยอดผู้ประกอบการ SMEs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดประชาสัมพันธ์ ITAP ต่อยอดผู้ประกอบการ SMEs

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 ธันวาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 518 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมประชาสัมพันธ์โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)” มทร. ล้านนา ภายใต้กิจกรรมสร้างความรู้และการเข้าถึงบริการ ITAP แก่ผู้ประกอบการ SMEs ณ ห้องพิงคพาเลซ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

          สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ITAP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน การส่งเสริมและการสนับสนุนเทคโนโลยีของเครือข่าย ITAP มทร.ล้านนา ให้แก่ผู้ประกอบการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 30 ราย  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสมศรี พุทธานนท์ ที่ปรึกษา สวทช.ภาคเหนือ คุณณัฐรดา แก้วชื่นชัย ที่ปรึกษา โปรแกรม ITAP สวทช.ภาคเหนือ และ คุณพิชญา ศรีพรหมมา ผู้ประสานงาน หน่วยงานร่วมดำเนินงาน Talent Mobility มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรบรรยายและแนะนำโครงการ

ITAP หรือ Innovation and Technology Assistance Program  เป็นโปรแกรมเพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต โดยมีภารกิจหลัก คือ การสร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Service Providers) กับผู้ใช้เทคโนโลยี (Technology Users) ในรูปแบบของการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนา เข้าไปให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาถึงในโรงงาน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา