โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานครบรอบ 20 ปี สถาบันไทย - เยอรมัน จ.ชลบุรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานครบรอบ 20 ปี สถาบันไทย - เยอรมัน จ.ชลบุรี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 891 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ สถาบันไทย - เยอรมัน จังหวัดชลบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา นำผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 20 ปี สถาบันไทย - เยอรมัน จ.ชลบุรี และชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานดังกล่าว

ซึ่งสถาบันไทย - เยอรมัน ได้เปิดให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมครั้งแรกในปี พ.ศ.2541 จึงถึงปัจจุบันจะครบรอบ 20 ปี ที่ให้บริการ จึงได้จัดงานครบรอบ 20 ปี ขึ้น โดยมีแนวคิดในการจัดงานคือ "Evolving to Industry 4.0 วิวัฒนาการสู่อนาคต"

โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพของสถาบันไทย - เยอรมัน และประชาสัมพันธ์ผลงานของสถาบันฯ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการ สัมมนา เสวนา และเสนอข้อมูล การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ที่ทุกภาคส่วนมุ่งไปสู่ อุตสาหกรรม 4.0 โดยหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน จะมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ และความคิดเห็นที่เป้นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ / อาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา