โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยฯ จัดสอบทักษะ ICT เพื่อยกระดับมาตรฐานบุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักวิทยฯ จัดสอบทักษะ ICT เพื่อยกระดับมาตรฐานบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 501 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 18 มีนาคม 2559 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา จัดทดสอบความรู้ด้าน ICT ในโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ในหลักสูตร Word Processing และ  Spreadsheet แก่บุคลากร(บรรจุใหม่)สายวิชาการ และสายสนับสนุน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับทักษะความรู้ด้าน ICT บุคลากรตามมาตรฐานของอุดมศึกษา ตลอดจนรองรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสู่ระดับชาติ และนานาชาติต่อไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา