โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย Brawijaya | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย Brawijaya


ในวันที่ 20 เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดการประชุมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจาย์สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา และดร.ยุพเยาว์  ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ (International Affair) มหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา