โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจฯ จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 2366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บริหารธุรกิจฯ  จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงาน ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรสำหรับนักวิจัยเด่น ประจำปีการศึกษา 2559  ดังนี้ 

รศ.ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ นักวิจัยดีเด่นประเภทตีพิมพ์เผยแพร่ 

ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน นักวิจัยดีเด่นประเภทแหล่งทุนวิจัยภายนอก 

อาจารย์ยุรธร  จีนา นักวิจัยดีเด่นประเภทบริการวิชาการ 

อาจารย์เกิดศิริ  ชมพูกาวิน นักวิจัยดีเด่นประเภทนักวิจัยหน้าใหม่  

สำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษา (เวทีวิจัย ปีการศึกษา 2559) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการนำเสนองานวิจัย คัดสรรผลงานวิจัยของนักศึกษาเพื่อนำไปต่อยอดนำเสนอ ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป โดยในปีการศึกษา 2559 มีการนำเสนองานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษากว่า 40 หัวข้อการวิจัย เช่น 

การวิจัยการศึกษาการขายบริหารทางเพศของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

การเล่นพนักฟุตบอลของนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

การศึกษาต้นทุนการผลิตเครื่องเขินล้านนา ชุมชนบ้านตองกาย 

การศึกษารายได้และค่าใช้จ่ายของนักศึกษา มทร.ล้านนา

การศึกษาต้นทุนการทำเครื่องจักสานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ต.ป่าบง

การศึกษาพฤติกรรมการเล่นการหวยใต้ดินนักศึกษา มทร.ล้านนา

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ในวัยเรียนในจังหวัดเชียงใหม่  

การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการเพาะปลูกลำไยนอกฤดู

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสัมผัสวิธีชีวิตภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านเหมืองกุง 

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการทำเกษตรตามแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ 

ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนสินค้าโอทอประดับห้าดาว

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการทำเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็น

สำหรับผู้สนใจงานวิจัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา หมายเลขโทรศัพท์ 053 921444 ต่อ 2600-2601 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา