โลโก้เว็บไซต์ งานคลินิกเทคโนโลยี นำเสนอ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานคลินิกเทคโนโลยี นำเสนอ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มิถุนายน 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 424 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา นางสาวนันท์นภัทร ไชยสวัสดิ์ ครู กศน.และ ครูครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู อสวท.) อำเภอพร้าว นำเสนอผลงานและแผนการดำเนินงาน 3 ปี ของแผนพัฒนาโครงการพระราชดำริดอยม่อนล้าน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนที่อยู่ในโครงการพระราชดำริดอยม่อนล้าน ต่อ พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะในลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูต้นแบบการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลาบป่าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การฟื้นฟูดูแลป่าไม้ การบริหารจัดการพื้นที่ในภาพรวมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในการนี้ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา นำเสนอ “ม่อนล้านโมเดล ท่องเที่ยววิธีชุมชน” แบ่งการพัฒนา 3 ด้านได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชุมชน  การจัดการท่องเที่ยว ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุมชน โดยโครงการดังกล่าวกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563) ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา