โลโก้เว็บไซต์ แจ้งการย้ายสถานที่ให้บริการห้องสมุด มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แจ้งการย้ายสถานที่ให้บริการห้องสมุด มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด


งานบริหารห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ขอแจ้งการย้ายสถานที่การให้บริการห้องสมุด มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด  มาให้บริการ ณ อาคาร C3 ห้อง  C307 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป