โลโก้เว็บไซต์ “ลายคำ” ศิลปะแห่งความศรัทธาสืบสานงานช่างล้านนา ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“ลายคำ” ศิลปะแห่งความศรัทธาสืบสานงานช่างล้านนา ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 670 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมองค์กร มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ลิปิกร มาแก้ว และอาจารย์วิทยา  พลวิฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำนักศึกษาในรายวิชาภูมิปัญญาล้านนาในงานศิลปกรรม  ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่  1-2560 ลงพื้นที่ดำเนินการสร้างผลงานศิลปะลายคำ ภายใต้โครงการวิจัยลายคำล้านนาเพื่อการต่อยอดสู่ชุมชน  ณ ศาลาปฏิบัติธรรมโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา  อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการสร้างงานศิลปะลายคำต่อยอดสู่สังคมชุมชน และให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติ ตลอดจนเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญางานช่างของล้านนา ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูสิริศีลสังวร (ครูบาน้อย เตชปัญโญ) เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและเป็นประธานปั๊มลายคำเพื่อความเป็นศิริมงคล (ภาพ/ข้อมูล : ผศ.ลิปิกร มาแก้ว) ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา