โลโก้เว็บไซต์ กองประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวจัดประชุม CRCI 2017 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวจัดประชุม CRCI 2017

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กรกฎาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำทีมแถลงข่าว “งานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 และการประชุมนานาชาติด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิล สำหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง  ครั้งที่ 2” ภายใต้หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ มทร.ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สำหรับการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 และการประชุมนานาชาติด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิล สำหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง  ครั้งที่ 2 เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงภรณ์ราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์นและมหาวิทยาลัยอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักวิจัยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ และเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เกิดการพัฒนาและสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสร้างงานวิจัยใหม่ร่วมกันต่อไปในอนาคต  โดยได้รับเกียรติจาก มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี กำหนดจัดงาน 26 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติแกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ishpmnb2017.org/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา