โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนาตาก จัดโครงการบริการฝึกการใช้เครื่องมือฟิสิกส์เบื้องต้น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนาตาก จัดโครงการบริการฝึกการใช้เครื่องมือฟิสิกส์เบื้องต้น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 1436 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการบริการฝึกการใช้เครื่องมือฟิสิกส์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2560 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้าร่วมอบรมในโครงการ วิทยากรได้แก่ อาจารย์ธิดารัตน์ คงทน อาจารย์พัฒน์ชญา มณีคำ และอาจารย์ณฐกมล คุณทะสิงห์
ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ผู้ดำเนินโครงการ ได้มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจ เข้าใจการใช้เครื่องมือ ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือฟิสิกส์ในการทำการทดลองเบื้องต้นได้ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปได้ อีกทั้งยังทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอนาคตอีกด้วย

ภาพจากคณะวิทยาศาสตร์ฯ : โครงการบริการฝึกการใช้เครื่องมือฟิสิกส์เบื้องต้น - คณะวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนาตาก ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา