โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ จับมือ ทะเบียนฯ “PR เชิงรุก แนะนำบริการสารเทศฯ...ครั้งที่ ๗” นศ.ปี ๑ คณะบริหารฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยบริการฯ จับมือ ทะเบียนฯ “PR เชิงรุก แนะนำบริการสารเทศฯ...ครั้งที่ ๗” นศ.ปี ๑ คณะบริหารฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 ตุลาคม 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 355 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) พร้อมด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) จัดกิจกรรม “ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Public Relations : PR) เกี่ยวกับบริการสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องและควรรู้” แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ ห้องประชุม ๓ อาคารเรียนรวม  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มช่วงเช้า และกลุ่มช่วงบ่าย
                กลุ่มช่วงเช้า ประกอบด้วย บธ.บ.การบัญชี เทียบโอน ภาคพิเศษ  ป.ตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) พิเศษ ,บธ.บ.การบัญชี เทียบโอน ป.ตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) ปกติ ,บช.บ.การบัญชี - การบัญชี (4ปี ) ป.ตรี (๔-๕ ปี) ปกติ ,ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ (๔ปี ) ป.ตรี (๔-๕ ปี) ปกติ
        กลุ่มช่วงบ่าย ประกอบด้วย บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (๔ปี ) ภาคพิเศษ  - โครงการร่วม บ.เซ็นทรัลฯ ,บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (๔ปี ) ป.ตรี (๔-๕ ปี) ปกติ
        ซึ่งกิจกรรมฯ เป็นลักษณะการบรรยายให้ความรู้ ประกอบการเล่นเกม ตอบคำถาม ชิงรางวัล  โดยกิจกรรมฯช่วงแรก บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ นำเสนอเกี่ยวกับภาพรวมของหน่วยงาน ,ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Socail Media) ,การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI)  ,การค้นหารหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ,การเปลี่ยน Password ,คู่มือบริการสารสนเทศ ,การใช้งานระบบ E-mail สำหรับนักศึกษา  ,การดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ , การใช้งาน VPN ,  การใช้งานห้องสมุด ,วิธีการสืบค้นหาหนังสือ ,สิทธิการยืมและคืนหนังสือ ,RCDL ,การใช้งาน Tell Me More  ,ระบบ E-Learning ,บริการห้องสำหรับนักศึกษา เป็นต้น กิจกรรมช่วงที่ ๒ โดย มีตัวแทนบุคลากร ของ สวท. แนะนำหน่วยงาน ,คู่มือนักศึกษา , การใช้งานระบบ HR ระบบทะเบียนกลาง ,หลักสูตรและแผนการเรียน ,ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ,ปฏิทินการศึกษา ,การชำระเงิน ,การลงทะเบียน ,การสอบกลางภาค ,การสอบปลายภาค ,การประเมินอาจารย์ผู้สอน ,ตรวจสอบผลการสอบ ,ขอเอกสารทางการศึกษา ,ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ,รับปริญญาบัตร เป็นต้น
        เป้าประสงค์ในการจัดกิจกรรม ต้องการสร้างความเข้าใจ การเข้าถึง เกี่ยวกับระบบสารสนเทศต่างๆ ของ มทร.ล้านนา ที่ให้บริการ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลกิจกรรม ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด และทั้งยังเป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันอีกทางหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมฯที่จัดขึ้น ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๗ แล้ว โดยครั้งแรก จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)  แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑  , ครั้งที่ ๒ ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒  ,ครั้งที่ ๓ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน,๔ ปี) ชั้นปีที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) ,ครั้งที่ ๔ กลุ่ม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (๕ปี) ชั้นปีที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ,ครั้งที่ ๕ แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้อง C3-305 และC3-306 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) กลุ่ม วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) และครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) กว่า ๒๐๐ คน ประกอบด้วย วศ.บ.ไฟฟ้า-โทรคมนาคม เทียบโอน ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) ปกติ ,วศ.บ.เครื่องกล (๔ ปี) ปริญญาตรี (๔-๕ ปี) ปกติ ,วศ.บ.คอมพิวเตอร์ เทียบโอน ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) ปกติ ,วศ.บ.คอมพิวเตอร์ เทียบโอน ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) ปกติ ,วศ.บ.สิ่งแวดล้อม (๔ ปี) ปริญญาตรี (๔-๕ ปี) ปกติ , วศ.บ.เหมืองแร่ (๔ ปี) ปริญญาตรี (๔-๕ ปี) ปกติ ,ค.อ.บ.ไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ (๕ปี) ,ค.อ.บ.อุตสาหกรรม (๕ปี) ,ปวส. ไฟฟ้า ปกติ และปวส.ช่างยนต์ ปกติ และ ครั้งที่ ๖ แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ณ ห้องประชุม ๓ อาคารเรียนรวม  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มช่วงเช้า ประกอบด้วย บธ.บ. บริหารธุรกิจ - ภาษาอังกฤษธุรกิจ เทียบโอน ป.ตรี ,(ต่อเนื่อง/เทียบโอน) ปกติ ,บธ.บ. สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาค ปกติ ,บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (๔ปี) ป.ตรี (๔-๕ ปี) ,ศศ.บ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (๔ปี ) ป.ตรี (๔-๕ ปี) ปกติ ,ศศ.บ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (๔ปี ) ภาคพิเศษ ป.ตรี (๔-๕ ปี) พิเศษ และกลุ่มช่วงบ่าย ประกอบด้วย บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอน ภาคพิเศษ ป.ตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) พิเศษ ,บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (๔ปี ) ป.ตรี (๔-๕ ปี) ปกติ ,บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ (๔ปี) ป.ตรี (๔-๕ ปี) ปกติ ,บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ (๔ปี) ภาคพิเศษ ,บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (๔ปี) ป.ตรี (๔-๕ ปี) ปกติ ,บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (๔ปี) ภาคพิเศษ ป.ตรี (๔-๕ ปี) พิเศษ

 

ข่าว :  ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : เวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา        ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา