โลโก้เว็บไซต์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 พฤศจิกายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  แต่งตั้งบุคคลเพื่อมอบหมายหน้าที่และรับผิดชอบงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน 10 ราย ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์ ใสนวน
  3. นายธนศักดิ์  ตันตินาคม
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ อินฝาง
  5. นายกิตติชัย ระมิงค์วงศ์
  6. นายเผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี นุกูลคาม
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี
  10. นางศิรประภา ชัยเนตร

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา