โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา หารือแนวทางพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา หารือแนวทางพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มีนาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 250 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงค์ศักดิ์  รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ประยงค์  ใสนวน  ผู้ช่วยอธิการบดี  ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ อินฝาง  ผู้ช่วยอธิการบดี  อ.กร จันทร์ววิโจน์   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  อ.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ อาจารย์หลักสูตร IBM ดร.นพดล มณีเฑียร  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ  Mr. Soh Wai Wah  ประธานกรรมการบริหาร,  Mr. Goh Siak Koon  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และ Ms. Wong Huey Khey  หัวหน้างานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการของทั้งสองสถาบันได้ดำเนินการร่วมกัน อาทิ โครงการ Learning Express และโครงการ CDIO และยังได้หารือถึงแนวทางการพัฒนากิจกรรมที่สืบเนื่องกับทั้งสองโครงการและแนวทางในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบันในอนาคต  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา