โลโก้เว็บไซต์ ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2561  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มีนาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 478 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           เพื่อให้การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย จากมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เมือวันที่ 16 มกราคม 2561  จึงได้ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหารไว้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา