โลโก้เว็บไซต์ ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มีนาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 555 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากตัวแทนคณาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยและได้ลาออก จึงทำให้กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ว่างลง จำนวน 8 ราย เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมติคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจึงได้กำหนดให้ดำเนินการเลือกตั้งในวันที่ 9 เมษายน 2561  จึงขอแจ้งกำหนดวัน เวลา ในการดำเนินการเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งและประกาศรับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา