โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เตรียมเดินหน้า ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 11 หลักสูตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เตรียมเดินหน้า ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 11 หลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 พฤษภาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2260 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เผย เตรียมเดินหน้า ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 11 หลักสูตร

 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 พ.ค.61 ที่ผ่านมา ในการประชุมการรับมอบนโยบายโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนสมรรถนะสูง โดย ศ.นพ. อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ซึ่ง มทร.ล้านนา เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกจาก สนง. คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ตามนโยบายของ ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ในการพิจาร ณาสนับสนุนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนสมรรถนะสูงจำนวน 11 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านวิศวกรรมแม่พิมพ์ด้วยระบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอน รูปแบบโรงเรียนในโรงงาน เพื่อพัฒ นากำลังคนสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ เพื่ออุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ, หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ แบบบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ (WiL), หลักสูตรอบรมระยะสั้นในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ เพื่ออุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ,หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการซ่อมบำรุงอากาศยาน, ระดับปริญญาตรี ด้านการจัดการและบริการภาคพื้นแก่ธุรกิจการบิน ,ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน รูปแบบการบูรณการการเรียนกับการทำงาน WiL และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม RMUTL : Smart Farmer School,

หลักสูตร วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ จัดการเรียนการสอน ร่วมกับ สถานประกอบการ (WiL),หลักสูตรอบรมระยะสั้น อิเล็กทรอนิกส์เกษตรอัจฉริยะ โครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการเรียนการรู้กับการทำงาน และการวิจัยอุตสาหกรรม (การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต),หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าแบบบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับ สถานประกอบการ (WiL), หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าแบบบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับสถานประกอบการ (WiL) จนถึงหลัก สูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

โดยมีการเปิดรับผู้ที่ทำงานอยู่หรือที่เรียนจบไปแล้ว กลับมาเรียนหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่ออัปเกรดวิชาชีพ การต่อยอดนักศึกษา ระดับ ปวช.ปวส.กับมัธยมปลายในอัตราส่วน ร้อยละ 70:30 ซึ่งทาง มทร.ล้านนา จะดำเนินการผลิตพันธุ์ใหม่ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง จนถึงปริญาเอก ตามโครงการนี้กว่า 3,550 คน เพื่อตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (ปี 2561-2565) ของรัฐบาลต่อไป

 

 ข้อมูลจาก https://mgronline.com/politics/detail/9610000045317

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา