โลโก้เว็บไซต์ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนอนาคตชาติ ปีที่ 8 รุ่นที่ 1  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนอนาคตชาติ ปีที่ 8 รุ่นที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 มิถุนายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 214 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (9 มิ.ย. 61) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา (เยาวชนอนาคตชาติ) โดยรองอธิการบดี (ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์) เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริการ คณาจารย์ ร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยวิทยากรจากชมรมคนต้นคิดแห่งประเทศไทย นำโดย พันเอก (พิเศษ) นเรศ โกรา ร้อยเอกนิติพัฒน์ ศรีวงศ์ และทีมงาน และได้รับความร่วมมือจากทีมงานสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาพี่เลี้ยง ทำหน้าที่ผู้ช่วยวิทยากร

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นต่อเนื่องถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความกตัญญูกตเวที ความสามัคคี ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และมีอุดมการณ์ความรักชาติ ประชาธิปไตย ด้านเจตคติให้เป็นผู้คิดดี พูดดี ทำดี รวมทั้งการรู้เท่าทันและนำตัวให้ออกห่างจากภัยยาเสพติดและอบายมุข โดยการจัดการกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา