โลโก้เว็บไซต์ ค้าปลีกดึงไทวัสดุร่วมลงนาม MOU | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ค้าปลีกดึงไทวัสดุร่วมลงนาม MOU

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 3294 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 อาจารย์ภฤศพงศ์  เพชรบุล รองอธิการบดีด้านบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการศึกษากับ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด โดยนายเรืองเวช  วิทวัสการเวช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

สำหรับความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำความร่วมมือทางการศึกษาเป็นระยะเวลา 5 ปี ( 29 มิถุนายน 2561 – 28 มิถุนายน 2566) ใน 3 พันธกิจได้แก่

  1. เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ผลิตกำลังคนทางด้านนักบริหารการจัดการค้าปลีก ที่มีสมรรถนะตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สอดรับกับปรัชญาการจัดการศึกษาที่ผลิตกำลังคนให้ตรงตามความต้องการของภาคสถานประกอบการอย่างแท้จริง
  2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการผลิตกำลังคนในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ พร้อมทั้งช่วยเหลือในด้านการศึกษาแก่เยาวชนให้มีประสบการณ์ ในการทำงานระหว่างเรียน จบแล้วนักศึกษาสามารถมีงานทำได้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ
  3. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนากำลังคนร่วมกับสถานประกอบการ ซึ่งสามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการขยายผลให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการที่หลักสูตรค้าปลีกสมัยใหม่ คณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าทำงานรูปแบบ WiL โดยมีผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม ซึ่งการลงนามดังกล่าวจะทำให้ นักศึกษาที่จบในหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกมีประสิทธิภาพพร้อมกับการทำงานและตรงตามต้องการของบริษัทฯ   

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา