โลโก้เว็บไซต์ ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 427 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้โอวาทแก่บัณฑิตความว่า “คำว่า บัณฑิต หมายถึงผู้สำเร็จในการศึกษาพร้อมที่นำความรู้ ความสามารถไปพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า การรักษาเวลาเป็นประการแรกที่บัณฑิตทุกท่านพึงมี ตั้งแต่ตนเองจนถึงหน้าที่การทำงาน ประการที่สองการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง บัณฑิตควรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเสมือนกำลังศึกษาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการพัฒนาตนเองนี้จะทำให้บัณฑิตมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและประการสุดท้ายความซื่อสัตย์สุจริต บัณฑิตพึงรักษาความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ดังคำพูดที่ว่าซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน ทั้งสามประการนี้อยากให้บัณฑิตพึงระลึกและปฏิบัติ” ท้ายนี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยปกปักรักษาให้บัณฑิตทุกท่านมีความสุขความเจริญทั้งหน้าที่การงานและครอบครัว

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่ ) มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรใน 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 770 คน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จำนวน 1,116 คน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 351 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 7 ราย รวมทั้งสิ้น 2,244 คน ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ต่อไป

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา