โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 ตุลาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 360 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์กลุ่มวิชากสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีราชมคลล้านนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน" ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณแผ่นดิน 2563 เป้าหมายที่ 3 และ 4 ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมให้สามารถเขียนชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยวได้  โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ จำนวน 161 คนเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา