โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือรับทุน สกว. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือรับทุน สกว.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 มกราคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 223 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานโครงการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อดำเนินโครงการ “การฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนป่าเสื่อมโทรมจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน” บ้านแม่ขี้มูก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  มทร.ล้านนา

 

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อดำเนินโครงการ “การฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนป่าเสื่อมโทรมจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน” เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 2 (15 สิงหาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2562)  ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหน่วยจัดการงานวิจัย มทร.ล้านนาร่วมกับคณาจารย์ ลงพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของคนพื้นที่รวบรวมข้อมูล และนำเสนอโครงการวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 11 โครงการ รวมงบประมาณสนับสนุนจำนวน 3,300,000 บาท โดยมี ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยตัวคณาจารย์ทั้ง 3 คณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์) ร่วมลงนามในครั้งนี้

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา