โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ฯ อ.แม่แจ่ม ตัวอย่าง The Best Practice | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ฯ อ.แม่แจ่ม ตัวอย่าง The Best Practice

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 239 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและคณะทำงานนักวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรมเมืองแจ่ม นำโดย 
ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และตัวแทนคณะนักวิจัย ได้รับเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อเป็นแบบอย่างแก่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วประเทศ ด้วยว่าเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีผลสัมฤทธิ์ว่าเป็นชุดโครงการวิจัยที่มีผลการดำเนินงานเป็นประจักษ์ว่ามีวิธีปฏิบัติดีเยี่ยม (The Best Practice) 

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการนำเสนอผลงานดังกล่าว แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมกันนั้น ในช่วงบ่าย คณะผู้วิจัยได้นำเสนอกรอบการขยายผลการดำเนินงานโครงการฯ ในระยะที่ 2 ต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับข้อเสนอแนะ และเพื่อการพัฒนางานในระยะที่ 2 ต่อไป

โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรมเมืองแจ่ม เป็นโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัย "มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่" โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)และสถาบันคลังสมอง ภายใต้แนวคิด "มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรม Engage Enrich Enhance" ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีศักยภาพเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา