โลโก้เว็บไซต์ แบบฟรอร์มแจ้งความจำนงเข้าร่วมอบรมโครงการความปลอดภัยในการทำงานยุคศตวรรษที่ 21 (Occupational health and safety in 21th century) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แบบฟรอร์มแจ้งความจำนงเข้าร่วมอบรมโครงการความปลอดภัยในการทำงานยุคศตวรรษที่ 21 (Occupational health and safety in 21th century)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย คุณพจน์ สันชุมภู จำนวนผู้เข้าชม 294 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญลงชื่อแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการอบรมโครงการความปลอดภัยในการทำงานยุคศตวรรษที่ 21 (Occupational health and safety in 21th century) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้อง  Knowledge theater สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คลิกเพื่อลงทะเบียน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา