โลโก้เว็บไซต์ ประชุม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : ประชุม

มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการผลิตกำลังคนตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
อังคาร 26 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหาร ศูนย์ประสานงานอาชีวะและเทคนิคศึกษาล้านนา (TVET HUB LANNA) ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร A มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้าน STEM For TVET ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนาครูอาชีวะศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาพื้นฐานและด้านวิชาชีพช่าง เพื่อนำองค์ความรู้พัฒนาต่อยอดให้กับผู้เ... >> อ่านต่อ


ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยประชาชน และ GSB Startup Academy
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

          ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินโครงการ  ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และมหาวิทยาลัยประชาชน ระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันอุดมศึกษาที่ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารออมสิน  เพื่อร่วมประชุมหารือและบูรณาการแนวทางการดำเนินโครงการฯ ร่วมกัน ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้มอบหมายให้ อาจารย์ณรงค์  นัน... >> อ่านต่อ


ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ศุกร์ 8 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายภฤศพงศ์ เพชรบุล รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกคณะ ทุกพื้นที่ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ
พฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่าด้วย การประชุมความร่วมมือติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อย่างหลากหลายองค์กร ... >> อ่านต่อ


งานประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 9
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ "ผักเชียงดา" ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 9 : ทรัพยากรไทยศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ข่าว/ภาพ : นายวิษณุลักษณ์ คำยอง >> อ่านต่อ


ประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 กลุ่มงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ซึ่งปีนี้ได้แบ่งคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามประเมินโครงการเป็น ๒ Group Group A ได้รับเกียรติจาก รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล และนายอุดม มณีขัตย์ (กรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) และอาจารย์ภฤศพงษ์ เพชรบุล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงานประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม 2560
พุธ 15 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          เช้าวันนี้ (15 มีนาคม 2560 ) เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมงานประชุมสภากาแฟ ณ ถนนวัฒนธรรม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ และสานสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ  โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิจทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าภาพ    ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการตัวแทนสนามสอบเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET)
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการตัวแทนสนามสอบเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้ตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  โดยมีตัวแทนสนามสอบเข้าร่วม 36 คน          สำหรับการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2559 เป็นการจัดสอบให้กับนักเรียน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558
พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

          1 กุมภาพันธ์  2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในการประชุม          สำหรับกำหนดการซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยฯ กำหนดซ้อมย่อยระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2560 โดยว่าที่บัณฑิตสามารถติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของมห... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการ(อพ.สธ.-มทร.ล้านนา) ครั้งที่ 1/2560
พฤหัสบดี 12 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 12 มกราคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(อพ.สธ-มทร.ล้านนา)ครั้งที่ 1/2560 เพื่อดำเนินการรายงานผลการดำเนินการโครงการ อพ.สธ-มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2559 และดำเนินการพิจารณาแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 และแผนแม่บท อพ.สธ.-มทร.ล้านนา ระยะ ห้าปีที่ 6 (2559-2564)  โดยมี ผู้ช่วยศาสตร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 29


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา