โลโก้เว็บไซต์ Areewan Arunsit | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : Areewan Arunsit


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เชิญชวนธนาคารเสนอการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและการชำระค่าบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จันทร์ 19 ธันวาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เชิญชวนธนาคารเสนอการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและการชำระค่าบำรุงการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ------------------------------------------------------------------------------------------        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีความประสงค์จะเชิญชวนธนาคารเสนอเป็นผู้จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาและการชำระค่าบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา