โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-07-04

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีหมู่บ้านแม่กาษา หมู่ 2 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
อังคาร 4 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 - 4 กรกฏาคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีหมู่บ้านแม่กาษา หมู่ 2 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และพิธีเปิดโรงสีข้าวชุมชนแม่กาษา ดำเนินโครงการโดย กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี นำเสนอผลการดำเนินงานโดยพันจ่าเอกอำนาจ  ใจคำฟู (หัวหน้าโครงการ)  และคณะทำงานได้รับเกียรติจาก รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล และนายอุดม มณีขัตย์ (กรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุ... >> อ่านต่อ


การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.....
อังคาร 4 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

อังคาร 4 กรกฏาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนาตาก นำเสนอ เรื่อง ศักยภาพของภาคการศึกษาในการตอบสนองกำลังคนของผู้ประกอบการ ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ....... โดยมี ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมการนำเสนอ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.....อีกทั้งยังมีการนำเสนอ เรื่องมาตรฐานการศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย โดย รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การนำเสนอ เรื่องความต้อ... >> อ่านต่อ


ไอศกรีมตะไคร้ สมุนไพรสร้างรายได้
อังคาร 4 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

             ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ นางสาวสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง นางสาววรัญญา จารีวัชระ นักศึกษาปี 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และคุณสมหมาย ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือ คลินิกเทคโนโลยี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมใบเตย
อังคาร 4 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

              ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ นางสาวสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง นางสาวนิชารี วงศ์ษา นักศึกษาปี 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และคุณสมหมาย พงษ์ไพบู... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง สร้างความร่วมมือ บูรณาการการเรียนสอนให้กับนศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อังคาร 4 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

                   โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่อ... >> อ่านต่อ


มทร.อีสาน (ขอนแก่น) เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิตนักศึกษา WIL โดยใช้หลักสูตรค้าปลีกกับกลุ่มเซ็นทรัลจำกัด
อังคาร 4 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ดร. ธนศักดิ์ ตันตินาคม พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ มทร.ล้านนา  ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก มทร.อีสาน (ขอนแก่น) ณ ห้องประชุม บธ. 3 -202 ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ โครงการ WiL ระหว่าง บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กับ มทร.ล้านนา  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา