โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-07-12


ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยประจำปี 2562 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
พุธ 12 กรกฎาคม 2560 / ข่าวทุน/วิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินงาน เพื่อสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 -กันยายน 2564) จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งข้อเสนอทุนวิจัยประจำปี 2562 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ1.  >> อ่านต่อ


โครงการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน “ ลายคำสร้างสรรค์ อัตลักษณ์ศิลปะสกุลช่างลำปาง”
พุธ 12 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 11 – 12 กรกฏาคม 2560 ผศ.ลิปิกร มาแก้ว และอาจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการวิจัยเพื่อการต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้ภูมิปัญญาของบรรพชนสล่าล้านนาสู่การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมลายคำ ประดับตกแต่งภายในพระเจดีย์ลอยน้ำ สถานปฏิบัติธรรมโกษาไทรย้อย (วัดพระธาตุบ่อส้ม ) ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยได้บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิปัญญาล้านนาในงานศิลปกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2560 ส่งผล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ Level 1 เรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นการทดสอบคุณภาพกาแฟและทักษะการชิมกาแฟอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล
พุธ 12 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

        12 กรกฎาคม 2560 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการชิมกาแฟแบบมืออาชีพ Level 1 ณ อาคารสาขาอุตสาหกรรมเกษตร  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษารักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด  และรองศาสตราจารย์         ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพั... >> อ่านต่อ


โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มทร.ล้านนา ตาก 2560
พุธ 12 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

12ก.ค.60 : ผศ.ประพัฒน์ เชื้่อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ประจำปี 2560  เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครอบคลุมทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตลอดจนพัฒนาทักษะและขีดความสามารถให้กับแรงงานไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม และนำไปสู่การใช้ประโยชนในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่บนฐานทร... >> อ่านต่อ


ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กรณีหมู่บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พุธ 12 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กรณีหมู่บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดำเนินโครงการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  นำเสนอผลการดำเนินงาน น.ส.สุภัทรจิตต์  มะโนสด (หัวหน้าโครงการ) และคณะ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ ดร.อรุณี ยศบุตร (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) และบุคลากรสถาบั... >> อ่านต่อ


บันทึกข้อตกลงพัฒนาระบบงานฟาร์มอัจฉริยะและเกษตรแม่นยำสูง
พุธ 12 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุม 1423 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ ประธานสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีน  ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมเป็นพยานกิตติมศักดิ์ในการลงนามบันทึกข้อตกลง  ระหว่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กับ บริษัท อรุณศิลป... >> อ่านต่อ


สืบฮีตตวยฮอย ย้อนรอยล้านนา
พุธ 12 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วัฒธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานโครงการ “อบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชัยรัตน์  ปานสุวรรณจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา  สำหรับโครงการ “อบรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา เกิดความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและสามารถถ่ายทอดศิลปะให้กับอนุชนรุ่นหลัง แบ่งการอบรมหลากหลายศิลปะเช่น ตีกลองปู่เจ่ ตีกลองสะบัดชัย ฟ้อนเจิง ฟ้อนนกก... >> อ่านต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน กับ งานอนุรักษ์ปลาเลียหินในจังหวัดน่าน
พุธ 12 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  ได้ทำการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยการเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหิน หรือ ปลามัน เพื่อการอนุรักษ์และความมั่นคงทางด้านอาหาร ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 10


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา