โลโก้เว็บไซต์ 2021-09-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-09-28

มทร.ล้านนา ตาก จัดพิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
อังคาร 28 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 กันยายน 2564 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งปี 2564 มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย 1. ผศ.ทวีศักดิ์ มโนสืบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. อาจารย์พิพัฒน์ โรจน์บุญยนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. ผศ.มาลา เทพมณี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4. อาจารย์กัลยา สุวรรณวิไล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 5. อาจารย์จักรรัฏ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ระดมฉีดวัคซีน โควิด-19 ให้บุคลากรภายใต้โครงการจัดหาของ ทต.ช้างเผือก เตรียมพร้อมรับการจัดการเรียนแบบ On-site
อังคาร 28 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 กันยายน 2564 คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดินทางเข้ารับการวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล ภายใต้โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Sinopharm) โดยเทศบาลตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ กำหนดการเข้ารับวัคซีนในวันที่ 28 กันยายน 2564 จำนวน 107 ราย และวันที่ 29 กันยายน 2564 จำวน 13 ราย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาการตลาดออนไลน์ Essential Skill ทักษะสำคัญที่เกรดไม่ได้บอก
อังคาร 28 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

         24 กันยายน 2564 หลักสูตรการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซูม (Zoom)เรื่อง Essential Skill ทักษะสำคัญที่เกรดไม่ได้บอก เพื่อฝึกฝนและเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้แก่นักศึกษาให้รู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดแนวทางและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต โดยมี ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รอคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดสัมมนา ... >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนศูนย์ฝึกและอบรมวิชาชีพ ทักษะ ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 28 กันยายน 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนศูนย์ฝึกและอบรมวิชาชีพ ทักษะ ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินราคากลาง 908,300.00 บาท รับฟังการวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 28 กันยา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา