โลโก้เว็บไซต์ 2023-02-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-02-09

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจะเข้ารับโล่รางวัลเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ในวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี >> อ่านต่อ


หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมลงนามความร่วมมือ จัดทำหลักสูตร Premium course มุ่งสร้างบัณฑิตมืออาชีพ
พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงจัดทำหลักสูตร Premium course ร่วมกับ บริษัท ยินดีมีเดีย จำกัด โดยนายณฐนน ปัญโญ กรรมการผู้การ และ บริษัท เทลเฮด จำกัด โดยนางสาวสุวิมล มงคลสิริรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทั้งนี้หน่วยงานท... >> อ่านต่อร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องประชุม อาคาร S1 - S2 จำนวน 1 ชุด
พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องประชุม อาคาร S1 - S2 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนนา ผสานเครือข่ายทางวัฒนธรรมจับมือ Guilin Tourism University จัดกิจกรรม Chinese Cultural Exchange Project
พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

         ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมโครงการ Chinese Cultural Experience Exchange Project "Meet China, Feel Guangxi" ซึ่งจัดโดย Guilin Tourism University (GTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมจีนและสะท้อนองค์ความรู้ที่มีคุณค่าผ่านการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ Learning Chinese: Recitation of Chinese Poems1 ,... >> อ่านต่อ


อธิการบดี ร่วมพิธี ส่งสการตานคาบ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ร่วมพิธีส่งสการตานคาบ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เพื่อแสดงความเคารพรักแด่ผู้วายชนม์อย่างล้านนา ณ ศาลาหัท-หงษ์ มหาคุณ อนุสรณ์ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8(1) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2562 จึงกำหนดรายละเอียดดังนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา