โลโก้เว็บไซต์ สรรหาคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สรรหาคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2562 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 392 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การสรรหาคณบดี /ผู้อำนวยการวิทยาลัย

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาฯ

จึงประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา