โลโก้เว็บไซต์ บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด เข้าพบปะผู้บริหาร เพื่อหารือความร่วมทางวิชาการ และวิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด เข้าพบปะผู้บริหาร เพื่อหารือความร่วมทางวิชาการ และวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กันยายน 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 675 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ชัยธวัช  จารุทรรศน์ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร        และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  ไชยโรจน์ รองคณบดีด้านบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับ นสพ.วรุตม์   วงศ์กาฬสินธุ์  และคุณรุ่งทิวา  สุดแสงตา  ผู้แทนจาก บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และบริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด ในวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา