โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม 4 หลักสูตร ภายใต้ โครงการยกระดับแปลงเกษตรพอเพียงสู่ศูนย์สาธิตตามแนวพระราชดำริดอยสะเก็ด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม 4 หลักสูตร ภายใต้ โครงการยกระดับแปลงเกษตรพอเพียงสู่ศูนย์สาธิตตามแนวพระราชดำริดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1356 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญประชาชนหรือผู้ที่สนใจ ผู้มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ หรือ ผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ เข้าร่วมการอบรมเชิญปฏิบัติการ จำนวน 4 หลักสูตร ภายใต้ โครงการยกระดับแปลงเกษตรพอเพียงสู่ศูนย์สาธิตตามแนวพระราชดำริดอยสะเก็ด สร้างเสริมประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากด้วยความสามารถ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และภาคีเครือข่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

*รับจำนวนจำกัด : เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่


กำหนดการดังนี้

1. หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก (แบบกระชังพลาสติก)

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

วิทยากร

 1. อาจารย์จุลทรรศน์ คีรีแลง หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน
 2. อาจารย์อภิญญา กันธิยะ หน่วยงาน  คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่น่าน


สิ่งที่จะได้รับ

 • เรียนรู้ขั้นตอนการเลี้ยง/ดูแลรักษา/ระยะเวลา เพื่อการจำหน่ายหรือบริโภค
 • ความรู้และเทคนิคการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก (แบบพลาสติก)
 • ข้อดี ข้อเสีย ของการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก (แบบพลาสติก)
 • การคำนวณต้นทุน และการวางแผนการลงทุน
 • ชุดกระชังบก (แบบพลาสติก) พร้อมพันธุ์ปลาดุก (ตั้งต้น) 200 ตัว / คน / ชุด

 

ลงทะเบียน (ปลาดุก) (ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเนื่องจากเต็มจำนวน)

 


 

2. หลักสูตร การเลี้ยงกบในกระชังบก (แบบกระชังพลาสติก)

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

วิทยากร

 1. อาจารย์สมเกียรติ  ตันตา หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง
 2. อาจารย์นิตยา  ทองทิพย์ หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง


สิ่งที่จะได้รับ

 • ได้เรียนรู้ขั้นตอนการเลี้ยง/ดูแลรักษา/ระยะเวลา เพื่อการจำหน่ายหรือบริโภค
 • ได้ความรู้และเทคนิคการเลี้ยงกบในกระชังบก (แบบพลาสติก)
 • ข้อดี ข้อเสีย ของการเลี้ยงกบในกระชังบก (แบบพลาสติก)
 • การคำนวณต้นทุน และการวางแผนการลงทุน
 • ชุดกระชังบก (แบบพลาสติก) พร้อมพันธุ์กบ (ตั้งต้น) 200 ตัว / คน / ชุด

 

ลงทะเบียน (การเลี้ยงกบ) (ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเนื่องจากเต็มจำนวน)

 

 

3. หลักสูตร การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ

วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

วิทยากร

 1. นายบุญธรรม โพธิ์อ่อง หน่วยงาน  เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แตง

 

สิ่งที่จะได้รับ

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ 
 • ได้เรียนรู้ขั้นตอนการเลี้ยง/ดูแลรักษา/ระยะเวลา เพื่อการจำหน่ายหรือบริโภค
 • การคำนวณต้นทุน และการวางแผนการลงทุน
 • ลูกไก่ประดู่หางดำ พร้อมอาหาร (ตั้งต้น) 7 ตัว/คน


ลงทะเบียน การเลี้ยงไก่ (ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเนื่องจากเต็มจำนวน)  

 

 

4. หลักสูตร การทำดินปลูก

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

วิทยากร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
 • อาจารย์ พิทักษ์ พุทธวรชัย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 

สิ่งที่จะได้รับ

 • ดินพร้อมปลูกที่สามารถใช้ปลูกพืชได้ทันที
 • ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำดินปลูก ที่สามารถใช้ปลูกพืชได้ทันที
 • ข้อดี ข้อเสียของการทำดินปลูก ที่สามารถใช้ปลูกพืชได้ทันที
 • การคำนวณต้นทุน และ การวางแผนการลงทุน

 

ลงทะเบียน ดินปลูก (ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเนื่องจากเต็มจำนวน)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายวรพรต แซ่เฒ่า (ผู้ประสานงาน) เบอร์โทรศัทพ์ 062-3636712

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา