โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา โครงการฝึกอบรมกำลังพลตำรวจจิตอาสา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา โครงการฝึกอบรมกำลังพลตำรวจจิตอาสา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กรกฎาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับนายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว.(ป) กก.ตชด.33 ร.ต.ต.อลงกรณ์ วรรณโพธิ์ รอง สว.(ป) กก.ตชด.33 เป็นวิทยากรจิตอาสา ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการฝึกอบรมกำลังพลตำรวจจิตอาสา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และยึดมั่นการปกครองในระบอบระชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเรียนรู้หลักการทรงงาน และเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล การน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานของจิตอาสา การสาธิตการผูกผ้าพันคอที่ถูกต้อง การเป็นจิตอาสาที่ดี การสูญเสียดินแดน และการปกป้องอธิปไตย และสถาบันหลักสำคัญของชาติ   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน ณ กำลังพลตำรวจจิตอาสากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 (กก.ตชด.33) ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


ทั้งนี้ บุคลากรกลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ นายพิษณุ พรมพราย และ นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนในหน้าที่บันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว ตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม 


ข้อมูล กลุ่มงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ภาพ ผ.ศ.เกรียงไกร ธารพรศรี, เว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์, facebook Pgae -กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 คำค้น : จิตอาสา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา