โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมกับ สกอ. เดินทางศึกษาดูงานการให้บริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมกับ สกอ. เดินทางศึกษาดูงานการให้บริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กันยายน 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 452 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ เดินทางไปศึกษาดูงานการให้บริการนักศึกษาพิการ ระหว่างวันที่ 4-9 กันยายน 2559  ณ California State University, Northridge. University of California Los Angeles (UCLA). Los Angeles Community College District. ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯกำลังเร่งดำเนินการให้เกิดศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS Center) ขึ้นอย่างเป็นระบบและรูปธรรม เพื่อการให้บริการนักศึกษาพิการในที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้ ตามกฎหมายและหน้าที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา