โลโก้เว็บไซต์ ดร.ฉัตรชัย  พวงรัตนพันธ์ ร่วมร่างหนังสือธุรกิจค้าปลีก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร.ฉัตรชัย พวงรัตนพันธ์ ร่วมร่างหนังสือธุรกิจค้าปลีก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กันยายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 677 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 สาขาการตลาด (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเกียรติจาก ดร.ฉัตรชัย  พวงรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ให้แนวทางในการทำหนังสือการจัดการธุรกิจค้าปลีก ร่วมกับดร.ธนศักดิ์  ตันตินาคม ดร.ริญญาภัทร์  เขจรนันทน์ และดร.พีรยา  สมศักดิ์ อาจาย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ โดยการร่วมหารือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหัวข้อ บทเรียนในการทำหนังสือและเพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและสามารถเป็นพื้นฐานในการสอบคุณวุฒิมาตรฐานวิชาค้าปลีกต่อไป ที่ห้อง บธ 3 601 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา