โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาผู้สอนทางด้านสะเต็ม (STEM) มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาผู้สอนทางด้านสะเต็ม (STEM) มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 772 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาผู้สอนทางด้านสะเต็ม (STEM) วันที่ 12-13 กันายน 2559 ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิด ซึ่งมีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และ ตาก เข้าร่วมจำนวน 60 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ชลายุทธ์ ครุฑเมือง รองคณบดีฝ่าวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และ อ.ธนโชค จันทร์สูง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) มากยิ่งขึ้น มีทัศนคติที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ในเชิงบูรณาการความรู้ทั้ง 4 แขนง เพื่อมาช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยสามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ในการแก้ปัญหา เพื่อให้เยาวชนนั้นมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา