โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ มาตรฐานสากล  ICDL  เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จำนวน  1  รายการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ มาตรฐานสากล ICDL เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 กันยายน 2559 โดย นางสาวพจนีย์ ศรีวิชัย จำนวนผู้เข้าชม 406 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์

มาตรฐานสากล  ICDL  เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จำนวน  1  รายการ

 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

--------------------------------------------------

                 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล  ICDL  เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จำนวน  1  รายการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ว.3/2559 ลงวันที่  6  กันยายน  2559 นั้น

                โครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล  ICDL  เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จำนวน  1  รายการ  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท  ออฟติมั่ม  ไซเบอร์  เทคโนโลยี  จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  1,819,000  บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

                                                             ประกาศ ณ วันที่  20  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9

 

 

 

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล)

           รองอธิการบดี ด้านบริหาร  ปฏิบัติราชการแทน

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา