โลโก้เว็บไซต์ สรุปผลความสำเร็จอันภาคภูมิใจ ของโครงการอ้อยฯ กลุ่มผู้ปลูกอ้อยบ้านสบจาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สรุปผลความสำเร็จอันภาคภูมิใจ ของโครงการอ้อยฯ กลุ่มผู้ปลูกอ้อยบ้านสบจาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 1401 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เรื่องราวความสำเร็จของโครงการอ้อยฯ กลุ่มผู้ปลูกอ้อยบ้านสบจาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  จำนวน 15 ราย คือ การทำเตาต้มน้ำอ้อย การปลูกอ้อยแปลงสาธิต 6 สายพันธุ์ และการปลูกอ้อยพันธุ์ส่งเสริม   ในแปลงปลูกอ้อยเกษตรกร การทำปุ๋ยหมัก ปรับปรุงอาคารผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำอ้อยให้ได้ GMP  การทำผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยน้ำปลาหวาน น้ำอ้อยกะปิหวาน การขาย การตลาด บรรจุภัณฑ์ การทำเครื่องหีบน้ำอ้อย ปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำอ้อยก้อน ฯลฯ ผลของความสำเร็จ เกิดความสามัคคี การสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกัน และกลุ่มผู้ปลูกอ้อยทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อ้อยอินทรีย์ ให้กับคนไทย และนักท่องเที่ยวรับประทาน และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการสร้างมูลค่าเพิ่ม  จากการทำเกษตรอินทรีย์ ของชาวไร่อ้อย และสร้างอาชีพในชุมชน อย่างยั่งยืนต่อไป... ขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เจ้าของทุน...

          ด้วยทีมงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกอบไปด้วย ทีมปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต อาจารย์จิรศักดิ์ ปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ดร.อุเทน คำน่าน คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ทีมส่งเสริมการปลูก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ กลุ่มงานการตลาด อาจารย์สรวิทย์ ปานพินิจ คณะบริหารธุรกิจ และศิลปะศาสตร์ ทีมแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ มทร.ล้านนา น่าน อาจารย์ สาวิตรี เรืองจันทร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง

ข่าว/ภาพ โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา