โลโก้เว็บไซต์ 2018-12-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-12-25

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาติพิมพ์ในวารสาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อังคาร 25 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอส่งบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกาสะลอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 รับตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 และ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 รับตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2562 บทความวิชาการที่ได้รับพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.อ. ท่านสามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ http://www.culture.lpru.ac.th/journal/   >> >> อ่านต่อ


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562”
อังคาร 25 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Development) ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ttp://rms.rdi.tsu.ac.th:82/tsuconference   >> >> อ่านต่อ


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20
อังคาร 25 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการารประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น The 20th National Graduate Research Conference (NGRC 20th #2019) วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น Deadline submission: 7 มกราคม 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://conference.kku.ac.th/grc/     >> >> อ่านต่อ


ผศ.ดวงพร จัดกิจกรรมเวทียกระดับค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนตามแนว 5P
อังคาร 25 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดวงพร จัดกิจกรรมเวทียกระดับค้นหาอัตลักษณ์ชุมชนตามแนว 5P ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะทำงาน ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันกำแพง เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมเวทียกระดับแผนการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ณ บ้านมอญ หมู่ที่2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสราวุฒิ&nbs... >> อ่านต่อ


สัมมนาบูรณาการเชื่อมโยงเกษตรกรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผา
อังคาร 25 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม  2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมสัมมนาบูรณาการเชื่อมโยงเกษตรกรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผา เพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจระหว่างชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐในการร่วมมือแก้ไชปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน ในปี 2562 โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานพิธีเปิด และในการนี้ อาจารย์กฤษณธร สินตะละ และอาจารย์ดร.รัชนี บัวระภา อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านไ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา