โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-06-16


ผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565
พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 / ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย นายทินภัทร อุปราสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา นางสาวแววดาว ญาณะ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และนายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว บุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ณ ข่วงพิธีประตูสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวล้านนา รวมทั้งเป็นการต่ออา... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566
พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ในทุกระดับและทุกมิติ ให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูงและมีทักษะแห่งอนาคต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจอย่างฉับพลันในโลกยุคหลังโควิด-19 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวห... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : เว็บไซต์ สืบค้นหนังสือ หอสมุด มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ หอสมุด มทร.ล้านนา : ช่องทางการเข้าใช้งาน...คลิก บริการสืบค้นหนังสือ OPAC  มี 2 วิธี   1. https://library.rmutl.ac.th : เข้าใช้บริการ...คลิก   2. https... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา