โลโก้เว็บไซต์ 2022-12-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-12-09

มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 / ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาถวายราชสักการะ หน้ากู่พระอัฐิของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทั้งนี้พิธีน้อมรำลึกพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ดึงภาคอุตสาหกรรมร่วมพัฒนาการศึกษา เปิดเวทีหารือความร่วมมือร่วมกันผลิตบัณฑิตตอบโจทย์อุตสาหกรรม
ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายกอบชัย สังข์สิทธิ์สวัสด์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุม หารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม เพื่อเชื่อมโยงในการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการและตอบโจทย์อุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการผลิตนักศึกษาในคณะต่าง  ๆ ของ มทร.ล้านนา เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 มทร.ล้านนา น่าน โดย นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยจังหวัดน่านจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน มี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าประชุมหารือแนวทางการดำเนินพัฒนาพื้นที่สูงประสานความร่วมมือกับ มจธ. และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา ณ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี มทร.ล้านนา และคณะทำงานแผนงานใต้ร่มพระบารมี ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมคณะทำงาน  เข้าประชุมร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สวพส. โดยได้รับเกียรติจาก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับ มจธ. ประชุมความร่วมมือแผนกวิศวกรรม มูลนิธิโครงการหลวง
ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริตำบลแม่เหียะ ... >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือการแพทย์ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือการแพทย์ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา